"Фунцкијата на Генерален директор кој е овластено лице во застапување на друштвото во неговиот внатрешен и надворешен промет ја врши господинот Блаже Зафировски."

Direktor Slavija