За Нас

АД СЛАВИЈА Скопје

Целосен назив ; Акционерско Друштвото за големо и мало со прехрамбени и непрехрамбени стоки, надворешно трговски промет, производство и услуги во прометот СЛАВИЈА извоз увоз Скопје, 
Седиште : Бул. Киро Глигоров бр. 4 Скопје, 
контакт тел 02 2 461 930
ЕМБС 4058291 и ЕДБ 4030954278264
датум на основање 23.12.1954

АД СЛАВИЈА Скопје е акционерско друштво со мешовита сопственост односно друштво во кое доминантната сопственост на акциите припаѓа на Република Македонија

Управувањето на друштвото се одвива преку еден од системите утврдени во Законот за трговски друштва односно преку органите предвидени во двостепениот систем на управување а тоа се Надзорниот одбор кој е во состав од 5 члена и Управниот одбор кој е исто така во состав од 5 члена.

Фунцкијата на Генерален директор кој е овластено лице во застапување на друштвото во неговиот внатрешен и надворешен промет ја врши господинот Блаже Зафировски

Основна дејност на АД Славија Скопје е издавање на недвижен имот под закуп согласно официјалната национална номенклатура на дејности наведена под број 68.20
vraboteni so direktor